Strona główna

Kontakt

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

1. MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

2. KUCHARZ


MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Nauka zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych trwa 3 lata, można ją podjąć po gimnazjum.
Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskuje dyplom.
Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych obsługuje ciągniki, maszyny rolnicze oraz kombajny do siewu i zbioru zbóż, zielonek, ziemniaków, buraków. Wykonuje zabiegi agrotechniczne, takie jak: orka, bronowanie, opryski, wysiewanie nawozów sztucznych. Przygotowuje do pracy i reguluje ciągniki, maszyny rolnicze i kombajny. Wykonuje orkę pługami wieloskibowymi, bronuje i włókuje glebę bronami zwykłymi lub talerzowymi. Zasila glebę nawozami pylistymi i płynnymi oraz innymi środkami. Odchwaszcza uprawy i stosuje środki owadobójcze. Zbiera rośliny okopowe oraz zboża. Prowadzi omłoty zbóż. Ustala przyczyny powstawania usterek w maszynach rolniczych i kombajnach oraz dokonuje drobnych napraw w warunkach polowych.

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych to typowy zawód dla chłopców. Jeśli lubisz jazdę ciągnikiem i wykonywanie prac polowych z użyciem maszyn oraz interesujesz się mechanizacją rolnictwa, ta szkoła jest dla Ciebie.
Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi oraz w dużych gospodarstw rolnych, które potrzebują i będą potrzebować wykwalifikowanych pracowników do obsługi coraz bardziej skomplikowanych maszyn ( w Polsce i całej Unii Europejskiej).

 

 

 

W TRAKCIE NAUKI UZYSKUJESZ:
• Prawo jazdy kat. B, T,
• Uprawnienia do kierowania i pracy
kombajnem zbożowym,
• Umiejętność spawania gazowego i elektrycznego,
obróbki ręcznej i mechanicznej,
• Praktykę w użytkowaniu nowoczesnych
ciągników rolniczych i maszyn
• Umiejętność wykorzystywania nowoczesnych
maszyn rolniczych

 

JEDNOCZEŚNIE POZNASZ SPOSOBY:
• Projektowania procesów technologicznych
w gospodarstwie rolnym,
• Przekształcenia gospodarstw w procesie
integracji europejskiej,
• Pozyskiwania dopłat i dotacji.

Nasi uczniowie odbywają praktyki we wzorcowych gospodarstwach rolnych w Polsce a także za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii.
 


KUCHARZ

U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
• przygotowanie typowych potraw i napojów
• stosowanie zasad zdrowego żywienia
• prawidłowego przechowywania i magazynowania
surowców i produktów spożywczych
• dokonywanie oceny organoleptycznej
surowców i potraw
• organizacja stołów na różne okazje
• współpracy w zespole

Dzięki temu zyskasz możliwości zatrudnienia w:
• zakładach zbiorowego żywienia (szpitale, sanatoria)
• restauracjach, kawiarniach, barach szybkiej obsługi
• firmach cateringowych
• restauracjach hotelowych
• przedsiębiorstwach produkujących wyroby
i półprodukty kulinarne
• własnej firmie świadczącej usługi małej gastronomii.

Nauka w szkole trwa 3 lata. Absolwent szkoły będzie po zakończeniu szkoły pracownikiem firmy gastronomicznej lub przetwórczej państwowej lub prywatnej, może także prowadzić działalność gastronomiczną samodzielnie. 

Uczeń powinien umieć po ukończeniu kształcenia: 

-> doskonalić umiejętności zawodowe 
-> praktycznie wykorzystywać poznane zasady produkcji gastronomicznej 
-> stosować różne procesy technologiczne 
-> stosować maszyny i urządzenia, które są używane w różnych procesach technologicznych 
-> przeprowadzać obróbkę wstępną surowców 
-> stosować różne metody obróbki cieplnej półproduktów 
-> sporządzać różne potrawy 
-> wykonywać prace porządkowe oraz organizować różnymi metodami zmywanie naczyń 
-> posługiwać się podstawowym sprzętem stołowym i naczyniami 
-> stosować zasady nakrywania stołów na różne okazje 
-> stosować przepisy BHP i przeciwpożarowe 
-> prawidłowo gospodarować surowcami, energią i wodą 
-> pracować w zespole 
-> przygotowywać materiały informacyjne i reklamowe do ekspozycji przy prezentacji specjalistycznej 
-> scharakteryzować dokumentację obowiązującą w zakładzie gastronomicznym 

Zdobycie takich umiejętności umożliwi absolwentowi pracę w warunkach gospodarki rynkowej. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi przekazującymi wiedzę ogólną uczeń poznaje wiedzę fachową. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie samodzielnego myślenia, dokonywanie analiz związków zachodzących między różnymi dziedzinami wiedzy i wyciąganie wniosków. Wiedza fachowa została podzielona na kilka części zawartych w poszczególnych przedmiotach nauczania: 

-> Podstawy żywienia człowieka 
-> Wyposażenie techniczne 
-> Organizacja pracy i BHP 
-> Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 
-> Podstawy rachunkowości gastronomicznej 
-> Zajęcia praktyczne 


Szczegółowy zakres zagadnień zawartych w poszczególnych przedmiotach jest następujący:


Podstawy żywienia człowieka:


-> znaczenie i zakres nauki o żywieniu 
-> składniki odżywcze i ich rola w organizmie człowieka 
-> gospodarka wodna organizmu 
-> gospodarka energetyczna organizmu 
-> przemiany składników pokarmowych w organizmie 
-> normy żywienia i wyżywienia oraz ich realizacja w praktyce 
-> planowanie wyżywienia różnych grup ludności 
-> dietetyka 
-> zwyczaje żywieniowe 
-> najnowsze osiągnięcia w dziedzinie żywności i żywienia 


Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem:


-> mierzenie, ważenie i obsługa wag 
-> podstawowe wiadomości o środkach żywnościowych 
-> podstawowe przepisy i normy obowiązujące w gospodarce żywnościowej 
-> charakterystyka procesów technologicznych 
-> ocena towaroznawcza tłuszczów spożywczych 
-> ocena towaroznawcza warzyw, ziemniaków i grzybów, ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej 
-> ocena towaroznawcza owoców i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej 
-> ocena towaroznawcza mleka i jego przetworów i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej 
-> ocena towaroznawcza jaj i ich wykorzystanie w produkcji gastronomicznej 
technika sporządzania zup 
-> ocena towaroznawcza mąki i kasz i ich zastosowanie produkcji potraw 
-> charakterystyka deserów i ich wykorzystanie w produkcji gastronomicznej 
-> ocena i technologia sporządzania wyrobów ciastkarskich 
-> ocena towaroznawcza mięsa zwierząt rzeźnych i podrobów, zastosowanie w produkcji gastronomicznej 
-> potrawy półmięsne w produkcji gastronomicznej 
-> ocena towaroznawcza drobiu oraz zastosowanie w produkcji gastronomicznej 
-> ocena towaroznawcza ryb i owoców morza oraz ich wykorzystanie w produkcji gastronomicznej 
-> planowanie i sporządzanie zestawów posiłków codziennych i okolicznościowych 
-> sporządzanie typowych potraw kuchni staropolskiej, regionalnej oraz innych narodów 
-> charakterystyka żywienia dietetycznego 

Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy:

-> obowiązki załogi i kierownictwa zakładu pracy w zakresie przestrzegania przepisów 
-> drobnoustroje a zdrowie człowieka 
-> elementy wiedzy o człowieku i jego pracy 
-> kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i życia osobistego człowieka 
-> czynniki szkodliwe i choroby zawodowe 
-> higiena zakładu żywienia zbiorowego 
-> zasady BHP produkcji, przechowywania, zbytu i transportu 
-> zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych i pracujących pod ciśnieniem 
-> ochrona przeciwpożarowa 
-> wypadki w pracy i pierwsza pomoc 
-> wybrane zagadnienia prawne 

Podstawy rachunkowości gastronomicznej:

-> podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne 
-> tworzenie podmiotów gospodarczych 
-> środki gospodarcze przedsiębiorstwa 
-> organizacja działalności podmiotów gastronomicznych 
-> organizacja procesu gospodarczego 
-> wybrane zagadnienia rachunkowości 

Wyposażenie techniczne:

-> instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz wentylacyjne 
-> materiały konstrukcyjne w urządzeniach gastronomicznych 
-> maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców 
-> aparatura grzejna 
-> aparatura chłodnicza 
-> maszyny do mycia naczyń 
-> transport wewnętrzny w zakładzie 
-> urządzenia do sporządzania i ekspedycji napojów 
-> drobny sprzęt pomocniczy 
-> projektowanie zakładów gastronomicznych 

Podczas zajęć praktycznych uczeń zdobędzie wiedzę w zakresie:

-> Wiadomości wstępnych: zapoznania z zakładem, stanowiskami pracy i ich organizacją i przepisami BHP, higieniczno-sanitarnymi, przeciwpożarowymi i dotyczącymi obsługi maszyn i urządzeń. 
-> Obróbki wstępnej warzyw, owoców i grzybów 
-> Przygotowywania surówek: dobór warzyw i sposobów rozdrobnienia, zastosowanie surówek do różnych dań 
-> Obróbki cieplnej warzyw korzeniowych i ziemniaków 
-> Sporządzanie potraw z mleka i przetworów mlecznych: mleko jako produkt podstawowy oraz jako dodatek do potraw, napojów i wypieków, potrawy z mleka kwaśnego, serów twarogowych i podpuszczkowych 
-> Sporządzanie potraw z jaj 
-> Sporządzanie potraw z mąki: ciast zarabianych na stolnicy, zarabianych w naczyniu, ciasta naleśnikowego i ziemniaczanego 
-> Sporządzanie potraw z kasz: obróbka wstępna kasz i ich gotowanie 
-> Sporządzanie zup czystych, przecieranych kremowych i zagęszczanych 
-> Sporządzanie sosów gorących 
-> Mycie naczyń stołowych i kuchennych, segregowanie odpadków, porządkowanie pomieszczeń 
-> Sporządzanie potraw jarskich i półmięsnych gotowanych, smażonych, duszonych, zapiekanych 
-> Sporządzanie potraw z mięsa gotowanego, smażonego, duszonego, pieczonego, drobiu gotowanego, smażonego i pieczonego, duszonego i podrobów 
-> Sporządzanie potraw z ryb 
-> Masy mielone mięsne, drobiowe i rybne 
-> Sporządzanie podstawowych wypieków cukierniczych 
-> Sporządzanie podstawowych deserów 
-> Sporządzanie wyrobów garmażeryjnych z jaj, sera, jarzyn, 
-> Sporządzanie przekąsek ze śledzi 
-> Sporządzanie zakąsek z mięsa i drobiu 
-> Sporządzanie kanapek 
-> Sporządzanie wybranych potraw kuchni staropolskiej i regionalnej 
-> Sporządzanie wybranych potraw kuchni obcych narodów 
-> Sporządzanie potraw dietetycznych 
-> Ekspedycja potraw 
-> Obsługa konsumenta 
-> Planowanie i rozliczanie produkcji

Powrót do góry

Reklama


opracowania, ściągi, omówienia, streszczenia oraz darmowy dostęp do słowników

Reklama


lektury z omówieniem, testy, arkusze egzaminacyjne, 
internetowa księgarnia Wydawnictwa GREG

ReklamaAlma to firma z tradycjami bowiem istnieje od 1992 roku. Od samego początku, trzon firmy stanowiła produkcja i sprzedaż słodyczy.
 

Powrót do góry