Strona główna

Kontakt

 

Technikum w zawodzie technik rolnik w ZSR Sędziejowice

Uczniowie Technikum Rolniczego sami wybierają specjalizację.

Zestaw przykładowych przedmiotów, które mogą stanowić specjalizację to: 

- rolnictwo ekologiczne 
- organizacja rynku rolnego 
- technologie pasz 
- rynek rolny 
- marketing 
- podstawy agrobiznesu 


O rozwoju naszego, polskiego rolnictwa decydować będą relacje między zasobami czynników wytwórczych, technologią wytwarzania, poziomem umiejętności rolników i rozwiązaniami instytucjonalnymi. 

Szkoła ta wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom i kształci techników, rolników różnych specjalności. Dobre przygotowanie ogólnorolnicze i zdobycie specjalności branżowej umożliwia absolwentom łatwe przystosowanie się do warunków w każdym zakładzie pracy związanym bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem. W programie szkoły uwzględnia się funkcje jaką pełni kobieta i mężczyzna w gospodarstwie. 

Wszyscy uzyskują przygotowanie w zakresie mechanizacji rolnictwa, mają możliwość zdobywania prawa jazdy kategorii T, uczą się prac ślusarskich, stolarskich, obsługi i naprawy sprzętu technologicznego w gospodarstwie rolnym, zdobywają umiejętności obsługi komputera. Szkoła utrzymuje szerokie kontakty z organizacjami proekologicznymi i rolnikami ekologicznymi z Niemiec, Francji, Czech a ostatnio Węgier, Bułgarii i Rumunii dzięki temu istnieje możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne.

Ulotka TR

 

Językiem obcym nauczanym w naszej szkole jest język rosyjski i język angielski.

Przykładowe zadania zawodowe:
• opracowywanie technologii uprawy roślin (zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie poszczególnych etapów produkcji),
• uprawa gleby, np. oranie, bronowanie,
• planowanie zaopatrzenia gospodarstwa w nasiona, nawozy i środki ochrony roślin,
• sadzenie i sianie roślin,
• pielęgnacja roślin,
• przeprowadzanie okresowej kontroli i oceny plantacji nasiennych w okresie wegetacji,
• ustalanie terminów i technologii zbioru roślin,
• przeprowadzanie zabiegów agrotechnicznych, np. nawożenie i ochrona roślin,
• organizowanie i nadzorowanie prac związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich,
• właściwe gospodarowanie paliwami i bezpieczne ich przechowywanie,
• obsługa instalacji, silników i urządzeń elektrycznych używanych w rolnictwie,
• obsługa i właściwa eksploatacja sprzętu technicznego,
• ocena stanu technicznego używanego sprzętu oraz dokonywanie drobnych napraw,
• planowanie zaopatrzenia gospodarstwa w maszyny i urządzenia,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej,
• sporządzanie kalkulacji ponoszonych kosztów,
• nadzorowanie czynności wykonywanych przez pracowników.

 

Predyspozycje:

Praca w tym zawodzie wymaga znacznego wysiłku fizycznego. Duże znaczenie ma zdrowie i ogólna dobra kondycja fizyczna. Technik rolnik często kieruje i obsługuje pojazdy i maszyny rolnicze, co wymaga sprawności narządu wzroku oraz refleksu, a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Osoby zatrudnione w tym zawodzie powinny posiadać zdolności organizacyjne nieodzowne przy kierowaniu i zarządzaniu w gospodarstwie oraz organizowaniu procesu produkcyjnego. Powinny również posiadać umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania decyzji, np. ze względu na zmieniające się warunki pogodowe. Pożądaną umiejętnością jest również wytrwałość i cierpliwość, ponieważ praca w rolnictwie jest żmudna i mozolna. Wykonując prace rolnicze wskazane jest być spostrzegawczym i posiadać umiejętność prowadzenia obserwacji, np. wzrostu i rozwoju roślin, określania składu i budowy gleby. W zawodzie tym wskazane są zainteresowania techniczne, przyrodnicze, chemiczne i ekonomiczne.

Zobacz jak nasi uczniowie z Technikum Rolniczego odbywali praktyki w brytyjskim Plymouth
 

Reklama


opracowania, ściągi, omówienia, streszczenia oraz darmowy dostęp do słowników

Reklama


lektury z omówieniem, testy, arkusze egzaminacyjne, 
internetowa księgarnia Wydawnictwa GREG

ReklamaAlma to firma z tradycjami bowiem istnieje od 1992 roku. Od samego początku, trzon firmy stanowiła produkcja i sprzedaż słodyczy.
 

Powrót do góry