Strona główna

Kontakt

 

Technik Architektury Krajobrazu w ZSR Sędziejowice

Architektura krajobrazu zajmuje się m.in.:  
- projektowaniem, wykonywaniem i konserwacją ogrodów,
- produkcją roślin ozdobnych,
- projektowaniem i wykonywaniem systemów nawadniania (oczka wodne, kaskady, baseny ozdobne)
- aranżacją przestrzeni i wnętrz (połączenie wody, kamieni, zieleni)
- projektowanie i wykonawstwo kompozycji kwiatowych i dekoracją wnętrz materiałem roślinnym,
- budową i urządzaniem terenów zieleni zgodnie z przygotowaną dokumentacją (kształtowanie terenu)

Absolwent naszego technikum powinien znaleźć pracę w powstających coraz częściej firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni. Będzie również przygotowany do podjęcia własnej działalności świadczącej usługi w tym zakresie.

 Nauka trwa 4 lata.  

 

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent będzie umiał:
- charakteryzować prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty kształtowania krajobrazu,
- rozpoznawać kierunki historycznych i współczesnych rozwiązań w zakresie architektury krajobrazu,
- wykonywać i interpretować rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu,
- odczytywać dokumentację techniczną,
- charakteryzować właściwości materiałów budowlanych i dobierać je do projektowanych elementów,
- charakteryzować podstawowe budowle architektury krajobrazu,
- klasyfikować rośliny ozdobne ze względu na właściwości biologiczne, wymagania środowiskowe i wartości użytkowe,
- oceniać jakość i walory dekoracyjne roślin ozdobnych oraz możliwości ich zastosowania w urządzaniu terenów zieleni,
- objaśniać zasady projektowania krajobrazu miejskiego, podmiejskiego i wiejskiego,
- wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
- projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz,
- planować i wykonywać prace związane z urządzaniem, pielęgnacją i konserwacją terenów zieleni,
- obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni,
- prowadzić i obsługiwać ciągnik rolniczy w zakresie niezbędnym do zdobycia prawa jazdy kategorii T (dla chłopców),
- stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej,
- prowadzić uproszczoną rachunkowość,
- stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej,
- dobierać i stosować specjalistyczne programy komputerowe,
- rozwiązywać problemy w twórczy sposób,
- samodzielnie podejmować decyzje,
- skutecznie komunikować się z innymi uczestnikami procesu pracy,
- kierować zespołem pracowników,
- interpretować i stosować przepisy kodeksu pracy, dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy,
- przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska,
- bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- poszukiwać miejsca pracy w gospodarce rynkowej jako samodzielny przedsiębiorca lub pracownik najemny,
- korzystać z różnych źródeł informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej oraz z doradztwa specjalistycznego.

Kliknij, pobierz i wydrukuj naszą ulotkę:

Technikum Architektury Krajobrazu

Kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy będzie przebiegać zarówno w trakcie procesu kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".

 Specyficzne wymagania kształcenia w zawodzie

1. Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

- zainteresowanie przyrodą i ochroną środowiska,
- wyobraźnia przestrzenna,
- dokładność,
- zdolności organizacyjne,
- gotowość do pracy w różnych warunkach pogodowych.

2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien
być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu, a zwłaszcza do:
- realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej,
- projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
- pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu,
- prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

3. Absolwenci naszej szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.
Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie w pracowniach szkolnych, warsztatach i gospodarstwie pomocniczym, oraz u pracodawców.

Tutaj znajdziesz zasady przyjęcia do Technikum Agrobiznesu

KONIECZNIE ZOBACZ NASZE STAŻE I PRAKTYKI W RZYMIE

I JESZCZE TUTAJ.....

NO I KONIECZNIE JESZCZE TUTAJ.....

 


Reklama


opracowania, ściągi, omówienia, streszczenia oraz darmowy dostęp do słowników

Reklama


lektury z omówieniem, testy, arkusze egzaminacyjne, 
internetowa księgarnia Wydawnictwa GREG
 

Powrót do góry